Nieuwsbrief Salarisadministratie 2021

2021 is alweer grotendeels voorbij. Daarom hebben wij, zoals u van ons gewend bent, de nodige aandachtspunten voor de personeels- en salarisadministratie op een rij gezet.

Zorgbonus

Wellicht heeft u in 2021 een subsidie zorgbonus voor uw medewerkers aangevraagd. Indien de aanvraag positief is beoordeeld ontvangen wij hierover graag bericht. Dat geldt ook als u dit extraatje heeft aangevraagd voor medewerkers die niet op de loonlijst staan (uitzendkrachten, zzp’ers) dan horen wij dit graag.

Aanpassing Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, net als in 2020, vergroot voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van 1,7 % naar 3 %.

Voor controle van de eventuele overschrijding vrije ruimte werkkostenregeling ontvangen wij graag een opgave van de overige personeelskosten. Voorbeelden van overige personeelskosten zijn: kerstpakket, uit eten met de medewerkers, attenties voor de medewerkers, etc. Bij eventuele overschrijding van de vrije ruimte wordt dit meegenomen in de loonaangifte van de maand januari 2022.

Per 1 januari 2022 gaat de vrije ruimte weer terug naar 1,7 % over de eerste € 400.000 en 1,18 % over het meerdere van € 400.000.

Reiskostenvergoeding in combinatie met thuiswerken

Vanaf 1 januari 2022 mag de werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van € 2 per dag. Indien de werknemer structureel één of meerdere dagen per week thuiswerkt heeft dit wel consequenties voor de reiskostenvergoeding woon/werk verkeer. Wilt u aan ons doorgeven op welke dagen de medewerker thuis werkt? Wij kunnen dan de reiskosten- en thuiswerkvergoeding aanpassen.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

Het kabinet stelt voor om de korting op de bijtelling voor auto’s van de zaak zonder CO2-uitstoot met ingang van 1 januari 2022 te verlagen tot 6 %-punt. De bijtelling wordt dan 16 %. Daarnaast is het voorstel om per 1 januari 2022 de zogenaamde cap te verlagen van € 40.000 naar € 35.000. Over het bedrag van de cataloguswaarde van de auto boven de € 35.000 wordt dus een hogere bijtelling berekend. Deze regel is van toepassing op nieuwe auto’s die in 2022 op naam worden gesteld.

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) 2022

Eind november of begin december 2021 zijn de beschikkingen van de belastingdienst met de geldende gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas 2022 verstuurd. Om voor een juiste en correcte salarisadministratie te kunnen zorgdragen ontvangen wij graag een kopie van deze beschikking.

Arbeidsovereenkomsten bepaalde/onbepaalde tijd

Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betaalt de werkgever een hoger percentage WW-premie dan bij medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u besluit om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan hoeft u niet te wachten tot deze arbeidsovereenkomst is afgelopen. U mag de arbeidsovereenkomst eerder wijzigen. Hiermee bespaart u 5 % op de WW-lasten van deze medewerker.

Tot inwerkingtreding van nieuwe regelgeving, die gepland is voor 1 januari 2023, kunnen werkgevers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk uitbreiden, zonder dat dit een tweede arbeidsovereenkomst of oproepovereenkomst wordt. Ook mogen werkgevers over alle uren van deze arbeidsovereenkomst de lage WW-premie (blijven) afdragen.

Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf het begin van zijn arbeidsarbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Aan werknemers van wie u de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet gaat verlengen moet u ook een transitievergoeding gaan betalen.

Indien de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat en een transitievergoeding krijgt dan kunt u, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor compensatie van deze vergoeding bij het UWV.

Per 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever treedt niet eerder in werking dan medio 2022.

Salarisadministratie en bereikbaarheid

In verband met de wijzigingen van tabellen, premies, diverse inhoudingen en regelingen die door ons moeten worden ingevoerd per 1 januari a.s., kan het voorkomen dat u de salarisadministratie over deze maand iets later ontvangt dan gebruikelijk. Ontstaan hierdoor problemen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De maand januari is ieder jaar zeer hectisch vanwege onder andere bovenvermelde wijzigingen. Om toch te zorgen dat u uw salarisadministratie in de maand januari 2022 tijdig zult ontvangen, verzoeken wij u om de vragen zoveel mogelijk via e-mail aan ons te stellen. Het e-mailadres van uw contactpersoon staat onder deze brief.

Voor dringende zaken kunt u ons in deze periode natuurlijk altijd telefonisch bereiken.

Aanleveren mutaties

Mutaties voor het jaar 2022 ontvangen wij graag uiterlijk 10 januari 2022. Mocht dit niet lukken dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven.

Graag willen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken om mutaties die in een lopende maand moeten worden meegenomen in de salarisadministratie voor de 10e van iedere maand (bij voorkeur via de mail aan te leveren). Alleen dan kunnen wij zorgen dat uw salarisadministratie tijdig voor u beschikbaar is. Lukt dit u niet, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heeft u vragen over de nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of contactpersoon van de salarisadministratie.

Met vriendelijke groet,

Jacob Bijlstra, mailto:jbijlstra@noordnegentig.nl

Donna Fekkes, mailto:dfekkes@noordnegentig.nl

Astrid Krasenberg, mailto:akrasenberg@noordnegentig.nl

Jos Mak, mailto:jmak@noordnegentig.nl

Frans Scholte, mailto:fjkscholte@noordnegentig.nl

René Wildeboer, mailto:rwildeboer@noordnegentig.nl