Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 01, 2023

Wijzigingen in wetten Wtza en Wmg

Wtza

Op 1 januari 2022 is de (aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders ((a)Wtza) in werking getreden in plaats van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Verder hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de Wet Martordening Gezondheidszorg (Wmg) per dezelfde datum. De wijzigingen in de wet -en regelgeving hebben er voor gezorgd dat toezicht op financieel economische bedrijfsvoering van zorginstellingen is gewijzigd en dat er meer zorgaanbieders onder de reikwijdte van de definitie van zorgaanbieders vallen.

Doel

Het doel van de Wtza is in eerste instantie het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De Wtza moet goed bestuur waarbogen en het bevorderen van kennis niveau / bewustzijn van kwaliteitseisen bij bestaande zorgaanbieders en nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast is het doel van de Wtza om informatie te vergaren door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De overheid wil op deze manier meer zicht hebben op de aanbieders van zorg in Nederland.

Toezicht

Het toezicht op de financieel economische bedrijfsvoering is per 1 januari 2022 overgegaan van de IGJ naar de NZa. De IGJ blijft wel toezicht houden op de openbaarmaking van de jaarverantwoording door jeugdhulpverleners. Daarnaast behoudt de IGJ het toezicht op de kwaliteit van zorg.

Meer zorgaanbieders

Door de verruiming van het bereik van de wet -en regelgeving betekent dat het aantal zorgaanbieders volgens de definitie van circa 3.500 zorgaanbieders is gestegen naar circa 20.000. Dit heeft voor de nieuwe toetreders gevolgen voor de vergunningplicht, maar ook voor de jaarverantwoording en het openbaar maken daarvan.

Jaarverantwoording en openbaarmaking

Het indienen van de verantwoording gaat net als voorheen via jaarverantwoordingzorg. Dit geldt voor alle zorgverleners met uitzondering van waarnemers en individuele maten in een praktijk. Dit betekent voor de nieuwe toegelaten zorginstellingen dat alle (financiële) gegevens voortaan voor een ieder toegankelijk is.

Bij de verslaggevingsregels rondom de jaarverantwoording is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij hetgeen in Boek 2 Titel 9 BW is bepaald.

Pauze?

OP 7 juli 2023 is op jaarverantwoordingzorg een bericht geplaatst naar aanleiding van het commissie debat eerstelijnszorg dat minister Helder toegezegd heeft een zogenaamde “pauzeknop” in te drukken voor de eerstelijnszorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar hadden moeten maken. Dit zou betekenen dat deze groep over de boekjaren 2022 en 2023 niet verplicht een jaarverantwoording openbaar hoeven te maken. Volgens specialisten in de branche geldt dit eveneens voor tweedelijns zorgaanbieders die niet eerder onder de Wtzi vielen. Overigens moet dit niet gezien worden dat er aan alle verplichtingen vanuit de wet niet voldaan hoeft te worden, de wet is ingevoerd en blijft bestaan, het betreft hier alleen de verantwoordingsplicht!

Meer weten?

Neem contact met mij op!