Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 21, 2022

Fiscale wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022

Bij het uitspreken van de Troonrede is door de Koning het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend. Het kabinet heeft met het aanbieden van het welbekende koffertje de Miljoenennota en de rijksbegroting gepresenteerd voor het nieuwe jaar, waar eveneens het Belastingplan 2023 deel van uitmaakt. In deze blog staan wij stil bij de fiscale wijzigingen die je kunt verwachten in 2023.

Een nieuw box 3-stelsel

Box 3 heeft sinds het Kerstarrest van de Hoge Raad in 2021 in het middelpunt van de aandacht gestaan. Het tot op heden geldende forfaitaire systeem, waarbij onvoldoende rekening werd gehouden met de daadwerkelijke samenstelling van het vermogen, zal per 2026 verleden tijd zijn. Per 2026 zal het nieuwe box 3-systeem in werking treden, waarbij voortaan belastingheffing op basis van het werkelijke rendement zal plaatsvinden. Tot de feitelijke inwerkingtreding van het nieuwe box 3-stelsel, is een overbruggingsregeling van kracht.

De overbruggingsregeling gaat uit van de werkelijke samenstelling van het vermogen, dat wordt onderverdeeld in categorieën. Vervolgens wordt op elke vermogenscategorie een eigen forfait voorgesteld, dat bekend wordt na afloop van het betreffende belastingjaar. Zo kan er zoveel mogelijk aansluiting worden gevonden bij het daadwerkelijk genoten rendement. Het tarief dat over het forfait zal worden geheven, wordt vastgesteld op 32% per 1 januari 2023 en het heffingsvrije vermogen zal worden verhoogd naar € 57.000 (alleenstaande) en € 114.000 (fiscaal partner).

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Om werkgevers te stimuleren om een hogere reiskostenvergoeding aan hun werknemers te verstrekken, is voorgesteld om het maximumbedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke ritten (inclusief woon- werkverkeer) te verhogen. Per 1 januari 2023 is het kabinet voornemens om het maximum voor de reiskostenvergoeding te verhogen tot € 0,21 per kilometer. Daarnaast beoogt het kabinet om het maximum per 2024 nog verder te verhogen; namelijk tot € 0,22 per kilometer.

Indien de werkgever een groter deel van de reiskosten van werknemers onbelast wenst te vergoeden, zal dit als belastbaar loon van de werknemer worden beschouwd. Eventueel kan ervoor worden gekozen om dit deel als eindheffingsloon aan te wijzen en als zodanig onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling onbelast te vergoeden.

Uitfaseren fiscale oudedagsreserve (FOR)

Op dit moment kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting een deel van hun belastbare winst onbelast afzonderen in een oudedagsreserve, voor het treffen van een oudedagsvoorziening. Deze kan vervolgens worden aangewend om een lijfrente te bedingen. Tegenover de belaste afname van de oudedagsvoorziening staat de aftrek van de lijfrentebetaling, waardoor er per saldo geen belastingheffing plaatsvindt.

De reserveringen die ten laste van de belastbare winst worden gedaan voor het vormen van een oudedagsvoorziening, bieden echter geen zekerheid dat de betreffende ondernemer in de toekomst ook daadwerkelijk voldoende liquiditeit ter beschikking heeft om een lijfrente aan te schaffen. Per 1 januari 2023 zal daarom niet langer een oudedagsreserve fiscaal gefaciliteerd kunnen worden opgebouwd; zo beoogt het kabinet meer gelijke fiscale behandeling te bereiken.

Afschaffing middelingsregeling

Ter vereenvoudiging van het belastingstelsel is voorgesteld om de middelingsregeling af te schaffen. De middelingsregeling maakt het mogelijk om de belastingdruk gelijkmatiger te verdelen bij belastingplichtigen die in de afgelopen (drie) aaneengesloten jaren sterk wisselende inkomens hadden. Vanwege de beperkte doeltreffend- en doelmatigheid van de regeling heeft het kabinet voorgesteld om de middelingsregeling per 1 januari 2023 af te schaffen. Voor de jaren tot en met 2022 kan volgens het overgangsrecht nog wel gebruik worden gemaakt van de middelingsregeling, mits het kalenderjaar 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken.

Jubelton

De verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning zal per 1 januari 2024 volledig komen te vervallen. Per 1 januari 2023 zal er nog voor een bedrag van € 28.947 verhoogd vrijgesteld kunnen worden geschonken. Op dit moment kan een bedrag ter grootte van € 106.671 verhoogd vrijgesteld worden geschonken aan personen tussen de 18-40 jaar, mits deze schenking wordt verricht en ook daadwerkelijk wordt besteed ten behoeve van de eigen woning.

Op dit moment is het mogelijk om het bedrag van de schenking gefaseerd over drie jaar te spreiden. Indien een deel van de schenkingsvrijstelling onbenut blijft, kan deze in de daarop volgende twee kalenderjaren alsnog worden benut. Voorwaarde is dat het schenkingsbedrag binnen drie kalenderjaren daadwerkelijk wordt besteed ten behoeve van de eigen woning. Per 1 januari 2023 wordt de mogelijkheid om het bedrag van de schenking gefaseerd te spreiden beperkt tot twee jaar.

  • Voor een onbenut gebleven deel van de vrijstelling voor een in 2022 gedane schenking bestaat daarom nog tot en met 2023 de mogelijkheid om het resterende deel van de vrijstelling te gebruiken.
  • Voor de aanwending van het schenkingsbedrag (gedaan in 2022) geldt dat deze uiterlijk op 31 december 2024 dient te zijn besteed ten behoeve van de eigen woning.

Capita selecta

  • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4%;
  • De leegwaarderatio regeling wordt geactualiseerd: tijdelijke contracten worden uitgesloten van toepassing en bij verhuur aan verbonden partijen zal bij de volledige WOZ-waarde (100%) worden aangesloten;
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting zal per 1 januari 2025 komen te vervallen; ouders van kinderen die voor deze datum zijn geboren, kunnen nog wel aanspraak maken op deze regeling;
  • Er worden per 2024 twee schijven geïntroduceerd in box 2: 24,5% tot aan € 67.000 en 31% voor inkomsten die deze grens overschrijden;
  • De eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar € 200.000 waarover een tarief van 19% zal worden geheven, waarbij een tarief van 25,8% geldt over het meerdere;
  • Per 1 januari 2023 zal een nultarief worden toegepast op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Neem voor meer informatie over de voorgestelde wijzigingen of de concrete uitwerking voor je persoonlijke situatie contact met ons op.