Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 29, 2020

Nadere maatregelen SZW

Minister Koolmees en staassecretaris Van Ark hebben de Tweede Kamer per brief laten weten wat de stand van zaken van is ten aanzien van de SZW-maatregelen, onder andere naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl.
Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
Toepassing van de NOW bij concerns
Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen. Zie ook Concernregeling NOW verruimd.
Een aanvullend vangnet voor flexwerkers
Het kabinet is de mogelijkheden voor een vangnet voor flexwerkers momenteel intensief aan het verkennen. Hiertoe worden continu gesprekken gevoerd met UWV en VNG, die de regeling mogelijk uit zouden moeten voeren.
Seizoenswerk
Het adresseren van seizoenswerk vraagt om maatwerk en een aparte regeling. Het komen tot een uitvoerbare optie met een goede afbakening, is een complexe uitdaging. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing.
Overwerk en premiedifferentiatie
In bepaalde sectoren, waaronder de zorg, is veel extra overwerk nodig vanwege het coronavirus. Hierdoor zou voor veel werknemers met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie moeten worden afgedragen.
Omdat dit in deze bijzondere situatie onwenselijk is, geldt een generieke uitzondering voor de 30%-herzieningssituatie. Geen enkele werkgever hoeft over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien.
Per 1 januari 2021 treedt de herzieningssituatie weer in werking.
Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen
De ISZW zal tijdelijk niet wetsconform handhaven in situaties waarin een twv/gvva-plicht ontstaat omdat vanwege werktijdverkorting niet langer aan het salariscriterium wordt voldaan waardoor een derdelander niet meer onder de kennismigrantenregeling valt.
Bron: Min. SZW 22-04-2020 (Kamerbrief)