Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 20, 2017

Pakket Belastingplan 2018

Zoals verwacht is er op Prinsjesdag een bescheiden pakket Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Belastingpakket omvat dit jaar de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling en de Wet afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling. De belangrijkste maatregelen
Inkomstenbelasting

EIA wordt met 0,5 procentpunt verlaagd ter dekking van het uitoefenen van aandelenopties die door innovatieve start-ups aan hun werknemers zijn verstrekt.
Wijziging partnerbegrip: kinderen voor wie een pleegzorgvergoeding wordt verstrekt of in het verleden werd verstrekt, op verzoek niet als partner worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen.
Mobiliteitsprojecten: vrijstelling voor voordelen uit specifieke projecten.
Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegzorgvergoedingen tot 1 januari 2019.
Verlenging geldigheidsduur multiplier giftenaftrek met een jaar tot 1 januari 2019 (in verband met controversieel verklaren evaluatie).
Tijdklemmen: wettelijk vastlegging dat tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekering ook zijn vervallen.

Loonbelasting

Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap.
Uitbreiding toepasbaarheid alleenstaande ouderenkorting op Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen in de loonheffing.
Pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen geldt ook voor aandelenoptierechten die nog niet onvoorwaardelijk waren vóór het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd.
Beperking toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen vanaf 2019.

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Om de administratieve lasten voor S&O-inhoudingsplichtigen te verlichten, wordt voorgesteld het mogelijk te maken dat de mededeling aan de Minister van Economische Zaken over alle in een kalenderjaar afgegeven S&O-verklaringen gezamenlijk wordt gedaan.

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Om te voorkomen dat inkomensstijgingen van de voormalige partner of medebewoner na diens vertrek kunnen doorwerken in het recht op toeslag van de belastingplichtige wordt de 10%-regeling opnieuw ingevoerd. Als het toetsingsinkomen tenminste 10% lager is, wordt dit bijgesteld.

Vennootschapsbelasting

Dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering.
Uitvoering motie Van Vliet: dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten een fiscale eenheid (voor de vennootschapsbelasting) maar binnen een concern wordt onmogelijk gemaakt, met als uitgangspunt dat afwaardering van fiscale vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk blijft.
Aanpassing liquidatieverliesregeling.
Aanpassing berekening voorkomingswinst bij interne gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid.
Country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie door andere landen: landen kunnen toestaan dat het landenrapport toch wordt ingediend door de uiteindelijke moederentiteit in het land waarin zij fiscaal gevestigd is. Nederlandse groepsentiteiten zijn dan niet langer verplicht om, mits aan nadere voorwaarden wordt voldaan, het landenrapport te verstrekken aan de inspecteur.

Dividendbelasting

De FBI wordt als inhoudingsplichtige alsnog uitgesloten van de toepassing van de inhoudingsvrijstelling voor opbrengsten die worden uitgekeerd aan (deels) vrijgestelde lichamen.

Kansspelbelasting

Tarief wordt tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Na zes maanden na inwerkingtreding gaat het tarief terug naar 29%.
Aangifte: Er kan per maand of per kwartaal aangifte worden gedaan indien is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Omzetbelasting

Aanscherping definitie geneesmiddelen: alleen producten die na goedkeuring van de daartoe bevoegde autoriteiten als geneesmiddel in de handel mogen worden gebracht, vallen onder het verlaagde btw-tarief.
Aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen: de vrijstelling wordt aangepast aan de BTW-Richtlijn.

Erf- en schenkbelasting

Verdeling huwelijksvermogensgemeenschap, schenkbelasting: De hoofdregel wordt dat zowel het aangaan van huwelijkse voorwaarden als het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk tot heffing van schenkbelasting leidt.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Waardevermindering: in bepaalde situaties mag in plaats van de forfaitaire afschrijvingstabel worden uitgegaan van de werkelijke waardevermindering van auto’s.

Belastingen op milieugrondslag

Heffing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland.
Tijdelijke verhoging tarieven energiebelasting in verband met Energieakkoord.
Uitbreiding stadsverwarmingsregeling.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Einde boetematging van twee jaar bij inkeerregeling; er wordt voorzien in overgangsrecht op grond waarvan de huidige inkeerregeling van toepassing blijft op aangiften, inlichtingen, gegevens of aanwijzingen met betrekking tot aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan.

Invorderingswet 1990

Nieuwe aansprakelijkheidsbepaling voor pand- en hypotheekhouders en executanten ter veiligstelling van de omzetbelasting.
Vereenvoudigen derdenbeslag.
Vervallen schorsende werking fiscaal verzet: fiscaal verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel schorst niet langer de tenuitvoerlegging van dat dwangbevel.
Uitbreiding mededelingsplicht bodemzaak: er wordt een mededelingsplicht gelijkend op die van pandhouders en overige derden geïntroduceerd voor belastingschuldigen.

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

De inhoudingsvrijstelling voor deelnemingsdividenden wordt uitgebreid naar deelnemingsverhoudingen waarbij de aandeelhouder die het belang onmiddellijk houdt is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.

Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Regeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft.

Bron: Belastingplan 2018 en overige fiscale wetsvoorstellen