Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 22, 2021

Prinsjesdag 2021 – pakket Belastingplan 2022

Het Belastingpakket 2022 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking, Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen en Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen. Daarnaast is het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel aan de Tweede Kamer aangeboden.
1. Belastingplan 2022

Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) ter dekking ouderschapsverlof.
Aanpassing van de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is
Ophoging steunpercentages MIA van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.
Uitzondering fiscaal partnerbegrip voor toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
Verhoging leeftijdsgrens status kind van vergunninghouder
Huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding, specificering voorafgaande maand geschrapt
Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar
Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag
Wettelijk vastleggen tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)
Temporele beperking verrekening voorheffingen met de Vpb (Sofina)
Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
Verduidelijkingen en technische wijzigingen overdrachtsbelasting
Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO2-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s
Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling
Aanpassen verlaagd tarief walstroom
Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

2. Overige fiscale maatregelen 2022

Toepassing van de bijleenregeling en de aflossingsstand wordt in partnerschapssituaties rechtvaardiger en onbedoelde renteaftrekbeperkingen worden voorkomen. Ook wordt de eigenwoningregeling in situaties van overlijden eenvoudiger gemaakt en wordt een achterblijvende partner niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoningverleden van de overleden fiscale partner.
Verduidelijken berekeningswijze jaarlijkse herijking van rendementspercentages box 3
Reparatiewetgeving Wet aanpassing box
Maandelijkse gegevenslevering
Delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden
Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering
Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel
Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
Verduidelijken Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen in relatie tot gebruik van de weg, de wijze van afschrijving op de waarde van een voertuig en enkele technische aanpassingen
Verduidelijken samenloop nihiltarief en vrijstelling aardgas

3. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
In dit wetsvoorstel wordt de belastingplichtmaatregel nader ingeregeld in de systematiek van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. Tevens worden enkele aanpassingen voorgesteld van de in de genoemde implementatiewet opgenomen belastingplichtmaatregel. Ook wordt voorgesteld om het toepassingsbereik van de hybridemismatchmaatregelen in de vennootschapsbelasting uit te breiden naar gevallen waarin de hybridemismatch ontstaat tussen de belastingplichtige en een gelieerd natuurlijk persoon.
4. Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
Voorgesteld wordt om de fiscale regeling voor aandelenoptierechten te wijzigen waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Als gevolg van dit voorstel wordt het heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht in beginsel verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde belastingen te voldoen.
5. Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
Om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst op te kunnen lossen of ten minste te verzachten, kan het gepast zijn om een tegemoetkoming te bieden. De voorgestelde maatregel biedt daarvoor de juridische grondslag. Op grond daarvan kunnen bij algemene maatregel van bestuur (amvb) gevallen worden aangewezen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.
6. Wetsvoorstel verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing
Gebleken is dat de beperking dat slechts per eerste van elk kwartaal bedragen kunnen worden aangepast, kan leiden tot een forse toename van het bedrag aan aanvragen tussen het moment dat de overschrijding blijkt en het eerst mogelijke moment van aanpassing. Het heeft daarom de voorkeur dat de wijziging van bedragen waaronder het op nihil stellen van bedragen iedere maand mogelijk wordt, in plaats van ieder kwartaal.
Dit wetsvoorstel regelt in relatie tot de uitvoering bij de Belastingdienst enkel een tariefsverlaging van de verhuurderheffing.
7. Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel
Het doel van het wetsvoorstel is om verrekenprijsverschillen weg te nemen die ontstaan als gevolg van een verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in met name internationale situaties, die ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken. Dit wetsvoorstel beperkt bij de belastingplichtige een neerwaartse aanpassing van de winst op grond van het zakelijkheidsbeginsel voor zover bij het andere lichaam dat bij de transactie betrokken is geen of een te lage corresponderende opwaartse aanpassing in de belastinggrondslag wordt betrokken.