Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 15, 2023

Eerste Kamer stemt voor initiatiefvoorstel minimumuurloon

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 februari het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren aangenomen. Ook een motie over de economische situatie van kleine ondernemers is aangenomen.


Het initiatiefwetsvoorstel wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enkele andere hiermee samenhangende wetten. Dit initiatiefwetsvoorstel betreft de invoering van een uniform minimumuurloon. De invoering hiervan leidt volgens de initiatiefnemers tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor voor iedereen gelijk. Met de invoering van een uniform minimumuurloon wordt ook de handhaving vereenvoudigd. Daarnaast willen de initiatiefnemers bereiken dat werknemers die het minimumloon verdienen er op vooruit gaan.

Aangenomen motie De motie-Oomen-Ruijten c.s. stelt vast dat een uniform minimumuurloon bijdraagt aan het principe van gelijke behandeling en beloning voor gewerkte uren en bijdraagt aan grotere transparantie en ook betere controle en handhaafbaarheid voor alle uitvoerders. De motie stelt bovendien vast dat de uitvoering van deze wet tot verhoging van de lasten met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) leidt. Daarom verzoekt de motie de regering de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot kostenverlaging er zijn en daarbij de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden te onderzoeken. Minister Van Gennip stelde voor de motie mee te nemen in de bredere overwegingen van het kabinet bij de Voorjaarsnota die een bijwerking van de begroting voor 2023 bevat. Op basis daarvan gaf zij de motie het advies ‘Oordeel Kamer’ mee.

Bron: Eerste Kamer 14-02-2023