Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 19, 2018

Invoering extra geboorteverlof partner

Bij de Tweede Kamer is op 14 juni het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ingediend. Het wetsvoorstel regelt extra verlof voor de partner na de geboorte van een kind.
Thans heeft een partner recht op twee dagen verlof na de geboorte van een kind op grond van de Wet arbeid en zorg. Dit verlof wordt betaald door de werkgever. De werknemer kan die dagen – binnen 4 weken nadat het kind thuis is – naar eigen inzicht opnemen. Het nu ingediende wetsvoorstel verruimt dit verlof naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling en aanvullend vijf maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voor het aanvullend verlof bestaat dan recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Bovenwettelijke aanvulling tot 100% is mogelijk. Dit extra geboorteverlof kan een werknemer pas opnemen nadat eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling is opgenomen. De werknemer is vrij in het opnemen van het gewone geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling. Voor het aanvullende geboorteverlof geldt dat de werkgever wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het verlof na overleg met de werknemer anders kan inroosteren.
Met de inwerkingtreding van de WIEG zal het onvoorwaardelijk recht op drie dagen ouderschapsverlof dat was ingevoerd met de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden komen te vervallen
De uitkering voor het extra geboorteverlof kan een werknemer aanvragen via de werkgever. Met deze manier van aanvragen wordt aangesloten bij de systematiek die geldt voor de aanvraag van uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en voor de aanvraag voor uitkeringen voor adoptie- en pleegzorgverlof. De lasten van de uitkering via het UWV wordt gedragen door alle werkgevers, daar deze gefinancierd wordt via de Aof-premie. Deze wijze van financiering heeft tot gevolg dat werknemers waarvoor geen Aof-premie wordt betaald, wel recht hebben op het aanvullend geboorteverlof maar niet op de uitkering van 70% van het dagloon.
Bron: Min SZW 14-06-2018