Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 20, 2016

Maak bezwaar tegen alle belastingen

Als er meerdere belastingen op een aanslagbiljet worden vermeld, moet bij het maken van bezwaar tegen alle belastingen duidelijk worden aangegeven dat tegen alle belastingen bezwaar wordt gemaakt. Een verhuurder van een vakantiewoning die slechts één van de drie belastingen expliciet in zijn bezwaarschrift noemde, werd voor de andere twee belastingen niet-ontvankelijk verklaard.
De aanslagen afvalstoffenheffing, rioolheffing en forensenbelasting worden door de gemeente in één aanslagbiljet opgelegd aan de verhuurder van een vakantiewoning. De verhuurder maakt in zijn bezwaarschrift specifiek bezwaar tegen de forensenbelasting. Dit bezwaar wordt door de heffingsambtenaar van de gemeente ongegrond verklaard. Vervolgens stelt de verhuurder beroep in bij de rechtbank. In antwoord op vragen van de rechtbank geeft de verhuurder aan dat het beroep is gericht tegen de forensenbelasting en ook tegen de riool- en afvalstoffenheffing. De rechtbank verklaart het beroep tegen de aanslag forensenbelasting gegrond omdat het belastbare feit zich niet heeft voorgedaan. Het beroep tegen de aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt echter niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze niet-ontvankelijkverklaring gaat de verhuurder in beroep bij het hof. Volgens het hof wordt in het ingediende bezwaarschrift uitsluitend melding gemaakt van forensenbelasting. Van de op hetzelfde aanslagbiljet vermelde aanslagen riool- en afvalstoffenheffing wordt niet gerept. De bewoordingen van het bezwaarschrift zijn duidelijk en wijzen uitsluitend op een bezwaar tegen de forensenbelasting. Het hof ziet daarom geen aanleiding het bezwaar mede op te vatten als te zijn gericht tegen de riool- en afvalstoffenheffing. Dat de heffingsambtenaar in zijn uitspraak op het bezwaar, kennelijk ten overvloede, overwegingen heeft gewijd aan de riool- en afvalstoffenheffing maakt daarbij niet uit. De stelling van de verhuurder dat bij verhuur van de woning de belastbare feiten voor riool- en afvalstoffenheffing zich automatisch niet voordoen – wat er overigens van deze stelling moge zijn – kan niet tot een ander oordeel leiden, evenmin als het beroep op gebrek aan juridische kennis en/of ervaring, of op het tekortschieten van de gemeente in haar voorlichtende taak. De omstandigheid dat de verhuurder heeft nagelaten in zijn bezwaarschrift duidelijk te vermelden dat hij niet alleen tegen de forensenbelasting, maar ook tegen de andere heffingen bezwaar wenste te maken, moet naar het oordeel van het hof in dit geval voor zijn rekening blijven. De rechtbank heeft het beroep tegen deze heffingen terecht niet- ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de verhuurder niet-ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad is van oordeel dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat de partij die het cassatieberoep heeft ingesteld klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep dan wel omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.
Bron: HR 16-12-2016