Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 21, 2016

Prinsjesdag 2016 - Belastingpakket 2017

Het pakket Belastingplan 2017 bestaat dit jaar uit zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2017, Overige Fiscale Maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing en het wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.
Inkomensbeleid:


Beperking verlenging derde schijf loon- en inkomstenbelasting
In 2016 bedraagt de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting € 66.421. Op grond van eerdere wetsaanpassingen en inflatiecorrectie zou deze bovengrens per 2017 worden verhoogd naar € 67.472. Dit wordt met € 400 verlaagd naar € 67.072.

Verhoging algemene heffingskorting
Op grond van eerdere wetsaanpassingen en inflatiecorrectie zou de maximale algemene heffingskorting in 2017 worden verlaagd naar € 2.206. Voorgesteld wordt de maximale algemene heffingskorting met € 48 te verhogen naar € 2.254.

Beperking verhoging maximale arbeidskorting en wijziging startpunt afbouw arbeidskorting
Op grond van eerdere wetsaanpassingen en inflatiecorrectie zou de maximale arbeidskorting per 2017 worden verhoogd naar € 3.268. Dit wordt met € 46 verlaagd naar € 3.223. Ook het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt aangepast. Deze zou per 2017 € 33.944 bedragen. Voorgesteld wordt het startpunt verder te verlagen met € 1.500 naar € 32.444.

Verhoging ouderenkorting
Op grond van het Belastingplan 2016 wordt de in die wet opgenomen verhoging van de ouderenkorting per 2016 van € 222 per 2017 grotendeels teruggedraaid. Voorgesteld wordt om de ouderenkorting, nadat de hiervoor genoemde verlaging is aangebracht en de indexatie heeft plaatsgevonden, met € 215 te verhogen. In dat geval wordt de ouderenkorting per 2017 € 1.292 (in 2016: € 1.187) voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen van niet meer dan € 36.057.

Constructiebestrijding en aanpak belastingontwijking:


Maatregelen box 2-beleggen in vrijgestelde beleggingsinstellingen: dichten sluiproute waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen:


Voortaan moet in box 2 worden afgerekend over de positieve ab-claim als een lichaam waarin de belastingplichtige een ab heeft de vbi–satatus krijgt;

Box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een vbi waarin de belastingplichtige een ab heeft wordt niet alleen in box 2 maar ook in box 3 belast als dit vermogen binnen achttien maanden weer terugkomt in box 3 -> wel tegenbewijsregeling

Het percentage van het forfaitaire rendement uit een vbi wordt automatisch gekoppeld aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3Beperking reikwijdte toerekeningsstop APV en voorkoming dubbele belasting anders vorm geven -> Toerekeningsstop geldt alleen nog voor APV’s die een actieve onderneming drijven. Daarnaast worden in het besluit voorkoming dubbele belasting aanvullende voorkomingsregelingen worden getroffen.

Innovatiebox: nexusbenadering en toegangscriteria worden geïmplementeerd in de Nederlandse innovatiebox (zie ook BZ Advies, 2016, nr. 6 De innovatiebox staat onder druk)

Wijziging specifieke renteaftrekbeperkingen: wijzigingen gericht tegen winstdrainage en in de overnameholdingbepaling voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017

Stimulering start-ups:


Aanpassing gebruikelijk loon start-ups
Voor dga’s van (startende) ondernemingen met lage of geen winst is het onder omstandigheden mogelijk het loon in overleg met de Belastingdienst op een lager bedrag vast te stellen dan bij dga’s van andere ondernemingen. Daar dit proces vaak tijdrovend en onzeker is voor de betreffende start-up wordt de regeling versoepeld: vanaf 2017 mag het gebruikelijk loon van de dga van een innovatieve start-up worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit wordt mogelijk voor dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt.
Deze maatregel komt te vervallen per 1 januari 2022.

Verlenging van de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting


De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Deze maatregel is aangekondigd in de brief van 1 juli 2016 over de voorgestelde uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Maatregelen als gevolg van jurisprudentie:


Teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen en heffingsvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen

Bouwterrein btw

Wijziging btw-vrijstelling watersportorganisatiesOverige Fiscale Maatregelen 2017
IB


Toerekening schulden die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust -> alle vermogensbestanddelen die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust worden voor box 3 gelijk behandeld dus ook de schulden.

Codificatie beleidsbesluit vruchtgebruik -> wettelijk wordt vastgelegd dat een vruchtgebruiker die krachtens erfrecht de rente en kosten die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan en waarvan de eigendom bij de bloot eigenaar ligt in aftrek kan brengen als aftrekbare kosten voor de eigen woning. Het besluit uit 2014 wordt op verschillende punten aangepast.

Heffing beloningen bestuurders en commissarissen: voorgesteld wordt voor buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen in de Wet IB 2001 vast te leggen dat zowel wanneer sprake is van winst uit onderneming als wanneer sprake is van loon of resultaat uit overige werkzaamheden Nederland ook volgens nationaal recht over deze beloningen kan heffen.

Intrekking spaarrenterichtlijn: in verband met de invoering van de CRS-richtlijn wordt de spaarrichtlijn ingetrokken.

Codificatie beleidsbesluit tijdklemmen: wettelijk wordt vastgelegd dat de termijnen die als voorwaarden gelden om een vrijstelling te kunnen benutten bij het tot uitkering komen van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning, een beleggingsrecht eigen woning of een zogenoemde Brede Herwaarderingskapitaalverzekering in bepaalde situaties buiten toepassing zijn verklaard.

Loonbelasting


WVA
Wettelijk zal worden vastgelegd dat eindheffingsloon is uitgesloten van het loonbegrip dat in het kader van de van de S&O-afdrachtvermindering wordt gehanteerd voor de berekening van het gemiddelde uurloon. Dit betreft codificatie van bestaande praktijk.
De boetebepaling van de WVA wordt vereenvoudigd. Op dit moment wordt bij het niet tijdig of niet melden van de bestede S&O-uren en gerealiseerde kosten en uitgaven een boete opgelegd van in de praktijk maximaal € 2.500. Ter verduidelijking van de wet wordt voorgesteld om in de bepaling een maximumboete op te nemen ter hoogte van dit bedrag. De hoogte van dit bedrag zal eens in de vijf jaar geëvalueerd worden. Verder wordt voorgesteld dat bij het opleggen van deze boetes een lichtere procedure geldt dan de volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende procedure.

Erf- en schenkbelasting


Reparatie arrest over bedrijfsopvolgingsregeling bij indirecte aandelenbelangen van minder dan 5% -> De reparatie houdt kort gezegd in dat de uitleg en werkwijze zoals de Belastingdienst die sinds 2010 heeft gehanteerd wettelijk wordt vastgelegd.

Termijn vaststelling aanslag na schenking eigen woning: voorgesteld wordt om de termijn voor het opleggen van de aanslag vast te stellen op vijf jaar

Toeslagen


Fatale termijn voor herziening voorschot en vaststelling toeslag: de bevoegdheid om nog na verloop van lange tijd de tegemoetkoming over een berekeningsjaar toe te kennen tot een lager bedrag dan het bedrag van het verleende voorschot of het voorschot te herzien tot een lager bedrag met de terugvordering van het ten onrechte uitbetaalde gedeelte tot gevolg vervalt ingeval vijf jaar zijn verstreken na de laatste dag van het berekeningsjaar.

Aanpassing Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

Creëren grondslag voor informatie-uitwisseling


Fiscale vereenvoudigingswet 2017


Stroomlijnen invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen
De belangrijkste elementen zijn:


aanwijzing van de ontvanger als het bevoegde bestuursorgaan voor de invordering van niet enkel belastingen, maar voortaan ook van toeslagen;

introductie van een debiteurgerichte (in plaats van vorderinggerichte) betalingsregeling voor (in beginsel) burgers;

kwijtschelding van restschuld na afloop van de betalingsregeling voor (in beginsel) burgers;

rechtsbescherming via de fiscale rechter;

wijziging van het verrekeningsregime;

preferentie voor toeslagschulden.Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting vrijgestelde Vpb-lichamen
Onder voorwaarden wordt een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting geïntroduceerd voor opbrengsten die worden ontvangen door lichamen die (deels) niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen (alsmede voor daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen).

Vereenvoudigingen teruggaafregeling oninbare vorderingen btw en milieubelastingen
Het recht op teruggaaf ontstaat op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. maar ontstaat in ieder geval op het moment dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Ook kan de ondernemer het bedrag van de teruggaaf simpelweg in mindering brengen op de periodieke aangifte voor de btw en, indien van toepassing, de desbetreffende milieubelasting. Een aantal suggesties uit de internetconsultatie zijn overgenomen.

Afschaffen fictieve dienstbetrekking commissaris
De fictieve dienstbetrekking voor de commissaris wordt afgeschaft. Dit betreft een toezegging die bij de behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer is gedaan. In een beleidsbesluit was op deze aanpassing al vooruitgelopen.

Afschaffen jaarloonuitvraag
De jaarloonuitvraag is in 2006 ingevoerd naar aanleiding van de problemen met de gegevensleveringen uit de polisadministratie voor de belasting- en premieheffing en de toeslagen. Sindsdien zijn veel verbeteringen doorgevoerd in de loonaangifteketen waardoor de jaarloonuitvraag volgens de Belastingdienst en het UWV inmiddels geen toegevoegde waarde meer biedt. Omdat het in stand houden wel een investering zou vergen bij softwareontwikkelaars en de Belastingdienst wordt voorgesteld de jaarloonuitvraag af te schaffen met ingang van 1 januari 2017. Dit betekent dat over het jaar 2016 geen jaarloonuitvraag meer kan worden gedaan.

Uitbreiding mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelen
Op dit moment is verlegging van de inhoudingsplicht van een buitenlands naar een Nederlands concernonderdeel slechts beperkt mogelijk, namelijk in het geval dat een buitenlands concernonderdeel bemiddelt bij de tewerkstelling van een werknemer in Nederland. Voorgesteld wordt de bestaande mogelijkheid om de inhoudingsplicht te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel uit te breiden door de voorwaarde dat er sprake moet zijn van bemiddeling bij de tewerkstelling van personeel te laten vervallen. Hierdoor kan elk buitenlands concernonderdeel dat inhoudingsplichtig is deze inhoudingsplicht verleggen, mits een Nederlands concernonderdeel dat tot hetzelfde concern behoort bereid is om de inhoudingsplicht over te nemen. Om de inhoudingsplicht te verleggen is een gezamenlijk verzoek van beide concernonderdelen nodig.

Aanpassing zesmaandentermijn bij opteren belastingplicht vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen -> het verzoek moet uiterlijk gelijktijdig met het indienen van de aangifte worden gedaan.


Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel (drie jaar) die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer. Voor dga’s die hier geen gebruik van kunnen of willen maken, wordt de mogelijkheid geboden om op het moment van het fiscaal geruisloos afstempelen van de pensioenaanspraak naar het niveau van de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak om te zetten in een aanspraak ingevolge een zogenoemde oudedagsverplichting.
Daarnaast bevat het onderhavige wetsvoorstel enige andere fiscale maatregelen die ook betrekking hebben op oudedagsvoorzieningen. Een aantal van deze maatregelen draagt bij aan het vereenvoudigen van de toepassing van de belastingwetgeving en beoogt de administratieve lasten te verminderen of te voorkomen. Het gaat hierbij om maatregelen met betrekking tot pensioenuitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand, de afschaffing van de 100%-grens en daarvan afgeleide grenzen en de afschaffing van het doorwerkvereiste. De andere maatregelen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen zien op de omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen en de toevoeging van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten.

Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing


Aftrek uitgaven voor monumentenpanden
Voorgesteld wordt deze regeling per 2017 te beëindigen.

Scholingsaftrek vervalt per 2018
De persoonsgebonden aftrek in de IB voor scholingsuitgaven voor een opleiding of een studie gericht op een (toekomstig) beroep en waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering komt per 2018 te vervallen.


Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting
De energiebelasting op elektriciteit geleverd via openbare laadpalen wordt zodanig aangepast, dat zij niet langer een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden. Hiervoor wordt voor de eerste 10.000 kWh het tarief verlaagd van het hogere reguliere tarief van de eerste schijf naar het lagere tarief van de tweede schijf. Het verlaagde tarief zal vier jaar van toepassing zijn van 2017 tot en met 2020.
Bron: Prinsjesdagstukken: Belastingplan 2017, Overige Fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting