Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 15, 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 moet de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het doel van deze richtlijn is de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.


De huidige wetgeving wordt op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste vier wijzigingen zijn:

  1. Kosteloze scholing – verplichte opleidingen op grond van de wet of een cao moeten door de werkgever kosteloos aan de werknemer worden verstrekt. Ook moet de werknemer de gelegenheid krijgen de opleiding onder werktijd te volgen. De werkgever mag hiervoor geen studiekostenbeding overeenkomen.
    Scholing voor een certificaat of een diploma die een werknemer nodig heeft om op grond van een wettelijke bepaling een functie te mogen uitoefenen valt niet onder de regeling. Ook opleidingen voor het behoud van beroepskwalificaties vallen niet onder de regeling.

  2. Voorspelbaar arbeidspatroon – werknemers krijgen het recht om de werkgever te verzoeken om een meer voorspelbaar arbeidspatroon. De werknemer kan de werkgever verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, als werknemer 26 weken in dienst is op het moment van inwerkingtreding van het verzoek. Een werkgever met meer dan 10 werknemers moet binnen een maand (kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers drie maanden) schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek besluiten.

  3. Nevenwerkzaamheden – Een beding in de cao of de arbeidsovereenkomst dat de werknemer verbiedt of beperkt nevenwerkzaamheden voor anderen (buiten de tijdstippen dat voor werkgever arbeid moet worden verricht) te verrichten is nietig, tenzij dit gerechtvaardigd is door een objectieve reden. Ook ander werk verrichten als zelfstandige valt hieronder. Objectieve rechtvaardigingsgronden zijn onder andere: bescherming van vertrouwelijke (bedrijfs)informatie, het voorkomen van belangenconflicten, gezondheid en veiligheid en integriteit van overheidsdiensten. De werkgever hoeft de rechtvaardigingsgrond niet in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De rechtvaardiging van het gebruik van het nevenwerkzaamhedenbeding mag ook naderhand worden gegeven.

  4. Uitbreiding schriftelijke of elektronische informatieverplichting aan (nieuwe) werknemers – Bij het begin van het dienstverband moet een werkgever de werknemers binnen een week nadat het dienstverband is gestart informatie verstrekken over de naam en woonplaats van partijen, de arbeidsplaats, de functie of aard van de arbeid, het tijdstip van indiensttreding, duur van de overeenkomst, vakantieaanspraken, procedures voor beëindiging en opzegtermijnen, loonbetaling, voorspelbare/onvoorspelbare arbeidstijd, proeftijd, scholingsrechten en info over sociale-zekerheidsinstellingen. Dit kan door verwijzing naar de cao of de regeling die van kracht is.

Op 21 juni 2022 wordt het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer.

Bron: AWVN 10-06-2022