Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 16, 2020

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan

De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het pakket Belastingplan 2021.
Bij het Belastingplan 2021 zijn een aantal amendementen en moties aangenomen:
Amendement over een groter voordeel voor het mkb met de BIK-regeling
Amendement over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen
Amendement over verlenging van de Postcoderoosregeling
Motie over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken
Motie over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het wagenpark
Motie over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren
Motie over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur
Motie over regelen dat alle promovendi recht kunnen krijgen op kinderopvangtoeslag
Motie over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar
Motie over het gefaseerd verplichten van walstroom in Europese havens
Motie over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen
Motie over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden
Motie over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid
Motie over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen
Motie over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic
Gewijzigde motie over de commissie draagkracht vragen de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting te betrekken bij haar werkzaamheden
Motie over een overzicht van de inningskosten en opbrengsten voor de verschillende belastingsoorten en accijnzen
Motie over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement
Motie over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen
Motie over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto’s aanzienlijk te versimpelen

Bij de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn de volgende amendementen aangenomen:

Amendement over uitzonderen van wooncoöperaties van de verhoging van de overdrachtsbelasting bij verkrijgen woning van woningcorporatie
Gewijzigd amendement over een woningwaardegrens van € 400.000 als aanvullende voorwaarde voor de startersvrijstelling
Amendement over schrappen van de horizonbepaling

Aangenomen amendementen bij de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen:

Amendement over verlaging van de termijn voor een vrijheidsbenemende straf om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen
Amendement over het verhogen van de doelmatigheidsgrens
Gewijzigd amendement over een zware voor- en nahang bij de krachtens artikel 38, tweede lid, Awir vast te stellen AMVB
Gewijzigd amendement over het faciliteren van een minimale vorm van gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten

Bij de overige wetsvoorstellen zijn geen amendementen of moties aangenomen.
Bron: Tweede Kamer 12-11-2020