Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 08, 2022

Verwachte wijzigingen in de loonheffingen en rond vastgoed

Naar verwachting zijn diverse maatregelen in het pakket Belastingplan 2023 van belang voor werkgevers. Deze maatregelen, waaronder een paar die zien op het gebruikelijk loon, komen hier beknopt aan de orde.


Hoger gebruikelijk loonHet gebruikelijk loon van een dga is minimaal het hoogste van drie bedragen. Een vast bedrag van € 48.000 (bedrag 2022), het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf of 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het zo berekende gebruikelijk loon is echter te verlagen als de bv aannemelijk maakt dat dit loon meer bedraagt dan 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het Belastingplan 2022 bevat een voorstel om deze zogenoemde doelmatigheidsmarge van 25% te verlagen naar 15%. Dat betekent dat voor veel bv’s het belastbare loon van hun dga’s zal gaan stijgen.

Regeling gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups vervaltVoor innovatieve start-ups geldt een versoepeling in de gebruikelijkloonregeling. Zij mogen het gebruikelijk loon stellen op het wettelijk minimumloon. Deze regeling dreigde in 2022 al te vervallen, maar is nog een jaar verlengd. Als de uitkomsten van de evaluatie over deze regeling negatief zijn, wil het kabinet deze regeling per 1 januari 2023 afschaffen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingIn het Belastingplan 2023 zal waarschijnlijk een verhoging plaatsvinden van de onbelaste reiskostenvergoeding. De exacte verhoging is echter op moment van schrijven nog onbekend. Op basis van het gereserveerde bedrag zou een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van 1 à 1,5 eurocent per 2023 mogelijk moeten zijn.

Beperking van 30%-regelingOnder de huidige wet- en regelgeving kunnen werknemers uit het buitenland die in Nederland komen werken onder voorwaarden profiteren van de 30%-regeling. Dat betekent dat zij maximaal de aangewezen schoolgelden plus 30% van hun loon mogen ontvangen als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. In het Belastingplan 2023 zal de regeling gelden tot maximaal de Balkenendenorm (€ 216.000 in 2022). Door een overgangsregeling zal er wel een ingroeipad komen van drie jaar.

Verhoging normaal tarief overdrachtsbelastingIn het coalitieakkoord heeft het kabinet al voorgesteld om het normale tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 9%. Inmiddels is het kabinet van plan het normale tarief verder te verhogen naar 10,1%. Deze verhoging moet aan de ene kant meer ruimte op de koopwoningmarkt creëren voor starters en doorstromers ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers. Aan de andere kant dient de verhoging als dekking van de overige maatregelen in het coalitieakkoord en de voorjaarsbesluitvorming.

Afschaffing jubeltonHet kabinet wil de vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning, ook wel eens de jubelton genoemd, in 2023 verlagen en in 2024 afschaffen. In 2022 bedraagt de jubelton nog € 106.671. De beoogde verlaging krijgt vorm doordat in het Belastingplan 2023 de jubelton per 1 januari 2023 naar verwachting wordt verlaagd. De jubelton wordt dan gelijk aan het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen waarbij de besteding van de schenking vrij is. In 2022 bedraagt deze vrijstelling € 27.231. Ook is het de bedoeling dat de huidige spreidingsmogelijkheid komt te vervallen voor schenkingen in 2023 en later. De spreidingsmogelijkheid voor een schenking in 2022 zal worden beperkt tot twee jaar. Bij een schenking in 2022 is dus een eventueel onbenut deel van de vrijstelling à € 106.671 nog te benutten voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

Bron: MvF 03-06-2022