Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 18, 2018

Bevoegdheid opleggen informatiebeschikking ingeperkt

Volgens de Hoge Raad kan de Belastingdienst geen informatieverplichting opleggen om iemand te verplichten gegevens te verstrekken waar deze persoon niet over beschikt en niet over kan beschikken.
Een echtpaar was in 1994 rekeninghouder bij KB-Lux. Voor het jaar 2010 had de inspecteur gevraagd of de in 1994 aangehouden rekening nog steeds in hun bezit was en wat het saldo van die rekening was. Ook wilde de inspecteur weten waar het geld naar toe was geboekt als de rekening was opgeheven. De man beantwoordde de vragen van de inspecteur, maar deze was niet tevreden met de gegeven antwoorden. Hij stelde daarom een informatiebeschikking vast met dezelfde vragen.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat het belangrijk was dat de man had voldaan aan de op hem rustende informatieverplichting. De man stelde dat hij aan zijn informatieverplichtingen had voldaan, omdat hij niet over nog meer informatie beschikte en ook niet over meer informatie kon beschikken. Het hof oordeelde dat de man niet gehouden kon worden tot het verstrekken van inlichtingen waarover hij niet beschikt en evenmin kan beschikken. Hiervoor verwees het hof naar een uitspraak van de Hoge Raad van 25 januari 2002. De inspecteur ving ook bot met zijn stelling dat de man met het verzuim eerder de informatie bij KB-Lux op te vragen, dit verzuim voor rekening en risico van de man zou moeten komen. Hiervoor had de inspecteur aannemelijk moeten maken dat op het eerste moment dat hij om de in de informatiebeschikking genoemde gegevens heeft verzocht, de gegevens bij de KB-Lux nog opvraagbaar waren. Als deze gegevens nog opvraagbaar waren had de inspecteur bovendien aannemelijk moeten maken dat de man besloten had die gegevens niet op te vragen en te verstrekken. Dit had de inspecteur niet gedaan. Het hof vernietigde de informatiebeschikking. De Hoge Raad bevestigt op het ingestelde cassatieberoep van de staatssecretaris het oordeel van het hof zonder nadere motivering.
Bron: HR 13-04-2018