Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mei 17, 2023

Grensarbeider kan toch hypotheekrenteaftrek claimen

Om te bepalen of bijna het hele inkomen in Nederland wordt belast, moet worden gekeken naar de heffing in het woonland volgens de belastingregels van dat land.


Een man werkt in Nederland, maar woont met zijn echtgenote in België. Zij samen eigenaar van de woning, en betalen in 2015 in totaal € 8.790 aan hypotheekrente. Hij ontvangt in 2015 een loon van € 120.000, waarop in Nederland loonheffingen en Zvw-bijdrage is ingehouden. Zijn echtgenote heeft in dat jaar geen looninkomsten. Het echtpaar heeft samen een vermogen van € 938.655, waarover alleen België kan heffen. Uit inkomensverklaringen blijkt dat zij naar Nederlandse maatstaven een box 3-inkomen van elk € 18.773 zouden hebben. De man wil een deel van de betaalde hypotheekrente (€ 5.000) aftrekken van zijn Nederlandse inkomen. Volgens de inspecteur is de aftrek niet mogelijk omdat het box 3-inkomen naar Nederlandse maatstaven te hoog is.

Recht op toepassing eigenwoningregeling Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de man recht heeft op toepassing van de Nederlandse eigenwoningregeling. Een buitenlands belastingplichtige met een niet in Nederland gelegen woning kan de hypotheekrente aftrekken als minimaal 90% van het inkomen naar Nederlandse maatstaven hier belastbaar zou zijn. De man voldoet niet aan deze 90%-eis en is dus geen ‘kwalificerende buitenlands belastingplichtige’. Volgens de rechtbank is deze wettelijke regeling echter onverbindend wegens strijdigheid met EU-jurisprudentie. Voor de 90%-eis moet in dit geval rekening worden gehouden met het in België belaste inkomen naar Belgische maatstaven. Hierbij moet het inkomen uit vermogen worden meegenomen. Volgens de Belgische belastingregels heeft het echtpaar in België slechts een belastbaar inkomen (uit het vermogen) van € 1.300 gezamenlijk. Dit inkomen moet worden vergeleken met het in Nederland belaste gezinsinkomen van € 103.245 om te bepalen of aan de 90%-eis wordt voldaan. Bijna het hele inkomen is dus belast in Nederland en het echtpaar moet alsnog als kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden aangemerkt. Door toepassing van de eigenwoningregeling komt € 1.438 in aftrek op het in Nederland belaste gezinsinkomen.

Bron: Rb. Zeeland-Wet-Brabant 24-04-2023 (gepubl. 10-05-2023)