Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 20, 2024

Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders ter consultatie aangeboden. Werkgevers kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor activiteiten die er op zijn gericht om de cultuur- en taalverschillen tussen statushouders en het huidig personeel te verkleinen.


Het doel van deze regeling is het stimuleren van werkgevers om statushouders in dienst te nemen door hen financieel tegemoet te komen bij het ondernemen van activiteiten op de werkvloer, gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie. Het moet gaan om een statushouder die inburgeringsplichtig is of dat is geweest. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • De werkgever moet aangeven in een activiteitenplan aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd.

  • De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt.

  • De werkgever moet verklaren dat hij na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Er kan per kalenderjaar één aanvraag worden ingediend voor maximaal vier statushouders per aanvraag. Voor iedere statushouder kan maximaal een keer subsidie worden gegeven. Het aanvraagtijdvak 2024 loopt van 2 september tot 30 september. Het subsidieplafond is € 2,5 miljoen. De subsidie bedraagt € 6.000 per statushouder. Aanvragen moeten worden ingediend bij de directie Uitvoering Van Beleid door middel van het door de minister vastgestelde aanvraagformulier dat beschikbaar is op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Ook in 2025 en 2026 kan subsidie worden aangevraagd. Het aanvraagtijdvak en het subsidieplafond worden later bekend gemaakt.
De werkgever aan wie subsidie is verleend moet op verzoek van de minister, tot zeven jaar na de datum van de vaststelling van de subsidie, aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de verleende subsidie. De internetconsultatie staat open tot 19 april 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregelingondersteuningwerkgeversinzetstatushouders/b1).

Bron: Min. SZW 20-03-2024.