Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 04, 2017

Wijziging boetebeleid S&O-afdrachtvermindering

Per 1 januari wijzigt het boetebeleid van de S&O-afdrachtvermindering. De wijziging vloeit voort uit de wet Overige fiscale maatregelen 2017 waarmee de Eerste Kamer op 20 december heeft ingestemd.
In de wet Overige fiscale maatregelen 2017 zijn twee maatregelen ten aanzien van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) opgenomen. Allereerst is gecodificeerd dat eindheffingsloon niet onder het loonbegrip in het kader van de S&O-afdrachtvermindering valt. De tweede maatregel betreft een aanpassing van het boetebeleid. Op grond van de tot 1 januari 2017 geldende Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering kunnen boetes worden opgelegd bij een overtreding van de S&O-administratieplicht of indien een S&O-verklaring was verstrekt op onjuiste of onvolledige gegevens. In geval van ‘lichte verwijtbaarheid’ en de S&O-inhoudingsplichtige in de vijf jaar daarvoor geen boete was opgelegd, was de boete nihil. Die nihilboete verdwijnt. De minimumboete bedraagt voortaan € 100 en kan worden opgelegd tot het wettelijk maximum (€ 100.000 dan wel 20% van het in de S&O-verklaring als afdrachtvermindering vastgestelde bedrag, art. 26 lid 1 WVA). Omdat de hoogte van deze boetes mede bepaald wordt door de mate van verwijtbaarheid, zal dit van geval tot geval bepaald worden.
Voor overtredingen van de meldingsplicht voor een in een jaar bestede S&O-uren dan wel gerealiseerde kosten en uitgaven per S&O-verklaring en de meldingsplicht voor beëindiging inhoudingsplicht komen de volgende boeten:

-
niet-tijdige melding beëindiging inhoudingsplicht: € 100
-
niet-tijdige mededeling gerealiseerde uren/kosten en uitgaven waarbij realisatie van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering tenminste gelijk is aan het bedrag dat op de S&O-verklaring: € 200
-
niet-tijdige mededeling gerealiseerde uren/kosten en uitgaven waarbij realisatie van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering lager is dan het bedrag dat op de S&O-verklaring: € 100
-
geen mededeling doen: € 300

In geval van herhaalde overtreding (gerekend over de laatste vijf jaren) wordt de laatst opgelegde boete vermenigvuldigd totdat het wettelijk maximum is bereikt (met ingang van 1 januari 2017 is hiervoor in de wet een maximum opgenomen van € 2.500).
Bron: Stcrt 2016, 63259